Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 16 (368)/Kỳ 2, tháng 8/2018

 

NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
3
Bàn về hiệu quả làm luật của Quốc hội
 
GS, TS. Nguyễn Minh Đoan
 
9
Kỹ năng giám sát tối cao về xem xét báo cáo
 
TS. Bùi Ngọc Thanh
 
15
Bảo lưu điều ước quốc tế về quyền con người của Việt Nam
 
ThS. Phạm Thị Bắc Hà
 
22
Góp vốn dưới góc độ quyền tự do kinh doanh
 
ThS. Nguyễn Thị Thu Trang
 
BÀN VỀ DỰ ÁN LUẬT
29
Cơ cấu tổ chức trong các trường đại học công lập theo Dự thảo Luật Sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục đại học
 
TS. Nguyễn Ngọc Sơn
 
CHÍNH SÁCH
36
Phương pháp kinh tế - luật trong phân tích chính sách lập pháp
 
PGS, TS. Võ Trí Hảo
 
THỰC TIỄN PHÁP LUẬT
46
Nghĩa vụ cấp dưỡng của cha mẹ đối với con
 
ThS. Ngô Thị Vân Anh
 
KINH NGHIỆM QUỐC TẾ
55
Khái niệm và các loại nhãn hiệu trong quy định của pháp luật Hoa Kỳ, Nhật Bản và Việt Nam 
 
TS. Vũ Thị Phương Lan