Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 15 (367)/Kỳ 1, tháng 8/2018

 

NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
3
Quyền được tiếp cận thông tin và quyền bất khả xâm phạm về cuộc sống riêng tư
 
PGS, TS. Nguyễn Ngọc Điện
 
10
Sự hình thành luật tập quán quốc tế trước bối cảnh thay đổi cơ bản
 
TS. Lê Thị Anh Đào
 
21
Chuẩn mực quốc tế về bảo vệ quyền an toàn tình dục của trẻ em và sự tương thích trong Bộ luật Hình sự 
 
ThS. Vũ Thị Phượng
 
BÀN VỀ DỰ ÁN LUẬT
27
Bàn về việc thành lập cơ quan chuyên trách                  phòng, chống tham nhũng ở nước ta 
 
PGS, TS. Vũ Công Giao – ThS. Đỗ Thu Huyền
 
CHÍNH SÁCH
36
Vận dụng nguyên tắc công bằng trong pháp luật thuế tài sản
 
ThS. Phan Phương Nam
 
THỰC TIỄN PHÁP LUẬT
42
Thông tin trên mạng và hệ thống hóa các loại hình thông tin trên mạng
 
TS. Nguyễn Hoàng Thanh – ThS. Trần Thị Hoa
 
51
Một số bất cập của pháp luật về giá và đề xuất hoàn thiện
 
TS. Trần Vũ Hải – ThS. Đào Ánh Tuyết
 
KINH NGHIỆM QUỐC TẾ
59
Cơ chế các đảng phái chính trị, các tổ chức xã hội một số nước tham gia kiểm soát quyền lực và những nội dung việt nam có thể tham khảo
 
TS. Nguyễn Quang Anh