Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 22(278)/Kỳ 2, tháng 11/2014

 

NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
3
Luận cứ về bầu cử trong Hiến pháp năm 2013
 
PGS,TS. Phan Trọng Hào
 
11
Xây dựng và hoàn thiện mô hình quan hệ giữa Đảng với cơ quan tư pháp và các cơ quan tham gia thực hiện quyền tư pháp
 
PGS,TS. Trịnh Đức Thảo –
TS. Trần Thái Dương
 
BÀN VỀ DỰ ÁN LUẬT
21
Cụ thể hóa một số quy phạm hiến định
 vào Dự thảo II Phần chung Bộ luật Hình sự  (sửa đổi)
 
GS,TSKH. Lê Văn Cảm
 
29
Nguyên tắc “đại diện hiển nhiên” trong pháp luật hợp đồng 
 
TS. Nguyễn Quốc Vinh
 
33
Cầm giữ tài sản có phải là biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự?
 
TS. Bùi Đức Giang
 
CHÍNH SÁCH
41
Pháp luật về đăng ký bất động sản: nhìn từ góc độ minh bạch hóa thị trường
 
Võ Minh Trí
 
THỰC TIỄN PHÁP LUẬT
47
Hoàn thiện chế định đại diện trong hợp đồng thương mại
 
Phan Thị Hồng
 
KINH NGHIỆM QUỐC TẾ
56
Nguyên tắc ngoài lãnh thổ trong pháp luật cạnh tranh Hoa Kỳ và việc xem xét lại đối tượng điều chỉnh của pháp luật cạnh tranh Việt Nam
 
Dương Văn Học