Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 21(277)/Kỳ 1, tháng 11/2014

 

NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
3
Chế định về Quốc hội trong Hiến pháp Việt Nam năm 2013
 
TS. Bùi Ngọc Thanh
 
 
10
Quy chế pháp lý về công dân theo Hiến pháp năm 2013 - tiếp cận từ những giá trị phổ biến của quyền con người
 
ThS. Phan Thanh Hà
 
18
Những gợi mở về yêu cầu hiện nay trong hoạt động của Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội 
 
ThS. Trần Văn Thuân
 
25
Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và vấn đề cải cách thể chế kinh tế ở nước ta
 
ThS. Nguyễn Thùy Linh
 
BÀN VỀ DỰ ÁN LUẬT
29
Công tố và thực hành quyền công tố
trong tố tụng hình sự
 
PGS,TS. Trần Đình Nhã
 
34
Những yêu cầu hiện nay về tổ chức chính quyền địa phương 
 
PGS,TS. Nguyễn Minh Đoan
 
39
Một số vấn đề đặt ra trong tổ chức chính quyền cấp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
 
TS. Vũ Anh Tuấn
 
42
Một số kiến nghị, đề xuất sửa đổi Luật Ngân sách nhà nước năm 2002
 
ThS. Trần Văn Tân
 
CHÍNH SÁCH
47
Bảo đảm việc làm và thu nhập cho người khuyết tật trong Luật người khuyết tật
 
ThS. Đinh Thị Cẩm Hà
 
THỰC TIỄN PHÁP LUẬT
52
Pháp luật về uỷ quyền lập pháp ở Việt Nam - thực trạng và kiến nghị
 
TS. Lương Minh Tuân
 
KINH NGHIỆM QUỐC TẾ
59
Dân chủ trực tiếp trên thế giới và dân chủ trực tiếp ở nước ta
 
TS. Vũ Công Giao –
TS. Cầm Thị Lai