Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 17(273)/Kỳ 1, tháng 9/2014

 

NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
BÌNH LUẬN VỀ HIẾN PHÁP
 
3
 
Quyền hành pháp của Chính phủ theo Hiến pháp năm 2013
 
 
ThS. Nguyễn Ngọc Toán
 
11
Quá trình nhận thức và thực tiễn vận hành cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước trong ba mươi năm đổi mới
 
GS, TS. Trần Ngọc Đường –
ThS. Nguyễn Quang Anh
 
16
Một số vấn đề lý luận về hoạt động của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội
 
Trần Văn Thuân
 
BÀN VỀ DỰ ÁN LUẬT
28
Vai trò của Tòa án trong công tác thi hành án
 
TS. Lưu Bình Nhưỡng
 
36
Một số vấn đề có tính lý luận về cơ chế “xuyên rèm công ty”
 
ThS. Ngô Hồng Quang
 
CHÍNH SÁCH
48
Tăng thuế có làm gia tăng buôn lậu thuốc lá?
 
Nguyễn Thị Thu Hiền –
Đào Thế Sơn
 
THỰC TIỄN PHÁP LUẬT
52
Tăng cường các biện pháp chế tài để nâng cao hiệu lực hoạt động của Kiểm toán nhà nước   
 
Đặng Văn Hải –
ThS. Đặng Minh Hiền
 
KINH NGHIỆM QUỐC TẾ
56
Bảo đảm an toàn cho giao dịch bất động sản
bằng hệ thống đăng ký - Kinh nghiệm các nước và sự lựa chọn của Việt Nam
 
PGS, TS. Nguyễn Ngọc Điện