Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 15(271)/Kỳ 1, tháng 8/2014

 

NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
BÌNH LUẬN VỀ HIẾN PHÁP
3
Hiến pháp năm 2013 với chế định bảo đảm quyền con người về tư pháp hình sự 
 
TS. Phạm Văn Hùng
 
12
Hiến pháp năm 2013 với việc bảo vệ quyền của trẻ em
 
ThS. Hoàng Minh Khôi
 
19
Lao động phạm nhân - nhìn từ góc độ lịch sử, hiện thực và so sánh
 
Nguyễn Công Long
 
28
Khái niệm và sự cần thiết áp dụng tập quán thương mại
 
ThS. Nguyễn Mạnh Thắng
 
BÀN VỀ DỰ ÁN LUẬT
33
Bàn về khái niệm “văn bản quy phạm pháp luật”trong Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
 
PGS, TS. Nguyễn Minh Đoan
 
38
Chế định Hội đồng bầu cử Quốc gia một nội dung quan trọng của Luật Bầu cử
 
ThS. Phan Văn Ngọc
 
CHÍNH SÁCH
43
Nâng cao hiệu quả của chính sách trợ giúp đột xuất
 
TS. Nguyễn Đức Chiện
 
THỰC TIỄN PHÁP LUẬT
49
Định giá tài sản sở hữu trí tuệ trong giao dịch dân sự
 
ThS. Vũ Anh Thư
 
KINH NGHIỆM QUỐC TẾ
55
So sánh một số quy định chung của tư pháp quốc tế bỉ và Việt Nam
 
TS. Ngô Quốc Chiến