Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 8(240)/Kỳ 2, tháng 4/2013

 

                                       Số chuyên đề:                   GÓP Ý HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT
                                                                              VỀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
3
Thư Tòa soạn
 
NCLP
4
Trao đổi về một số nội dung dự kiến sửa đổi, bổ sung Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp
 
PGS, TS. Đinh Dũng Sỹ
10
Giảm thuế suất chungvà điều chỉnh ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
 
ThS. Nguyễn Văn Phụng
20
Bảo đảm công bằng và điều chỉnh quan hệ lợi ích khi sửa đổi Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp
 
TS. Nguyễn Thị Lan Hương
26
Ưu đãi thuế trong Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điềucủa Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008
 
TS. Lê Vũ Nam
32
Một số góp ý sửa đổi, bổ sung Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp
 
TS. Nguyễn Thị Hồng Nhung
36
Vì sao thuế thu nhập doanh nghiệp vẫn cao?
 
LS. Trương Thanh Đức
40
Hoàn thiện pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp 
 
ThS. Bành Quốc Tuấn
49
Vấn đề tránh thuế thu nhập doanh nghiệp
 
PGS, TS. Lê Thị Thu Thủy
ThS. Đỗ Minh Tuấn
62
Trao đổi về một số vấn đề trong Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp
 
ThS. Phan Thỵ Tường Vi