Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 23(208)/Kỳ 1, tháng 12/2011

 

NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
BÀN VỀ LẬP HIẾN
 
5
Chế định quyền con người với việc sửa đổi Hiến pháp: tiếp cận từ sự bổ sung, phát triển lý luận của Đảng ta
 
TS. Hoàng Văn Nghĩa
 
11
Các hình thức phát triển của Hiến pháp – kinh nghiệm của Đức và Việt Nam
 
TS. Lương Minh Tuân
 
18
Quyền tự do giao kết hợp đồng ở Việt Nam – lý luận và thực tiễn
 
ThS. Phan Thông Anh
 
BÀN VỀ DỰ ÁN LUẬT
25
Một số nội dung cơ bản của Dự thảo Luật Giáo dục đại học
 
PGS, TS. Chu Hồng Thanh
 
29
Kiến nghị hoàn thiện Dự thảo Luật Xử lý vi phạm hành chính 
 
ThS. Lê Ngọc Thạnh
 
35
Điều tra thân thiện đối với người chưa thành niên
 
ThS. Lê Minh Thắng
 
CHÍNH SÁCH
41
Đề xuất giải pháp quản lý và sử dụng lao động nước ngoài tại Việt Nam
 
ThS. Phan Thị Thanh Huyền
 
THỰC TIỄN PHÁP LUẬT
47
Hòa giải – một phương thức giải quyết tranh chấp thay thế
 
ThS. Dương Quỳnh Hoa
 
56
Hoàn thiện pháp luật về tội mua dâm người chưa thành niên
 
ThS. Nguyễn Thị Ngọc Hoa
 
KINH NGHIỆM QUỐC TẾ
61
Quan điểm về tội phạm của một số nước trong bối cảnh toàn cầu hóa
 
TS. Nguyễn Minh Đức