Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 20(205)/Kỳ 2, tháng 10/2011

NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
6
Về pháp luật xử lý hành chính của Việt Nam
 
GS,TS.Nguyễn Đăng Dung
 
12
Nâng cao hiệu quả áp dụng của các hình thức xử phạt vi phạm hành chính
 
Quách Tiên Phong
 
18
Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính  trong Dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính  
 
Nguyễn Thanh Hà
 
25
Hoàn thiện pháp luật về các biện pháp ngăn chặn vi phạm hành chính và bảo đảm việc xử lý vi phạm hành chính
 
ThS.Trương Thị Phương Lan
 
31
Thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong Dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính
 
Trương Khánh Hoàn
 
36
Biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn trong Dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính
 
ThS. Đặng Thanh Sơn
 
40
Biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh trong Dự thảo Luật Xử lý vi phạm hành chính
 
ThS. Đào Thị Thu An
 
46
Biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục trong Dự thảo Luật Xử lý vi phạm hành chính                                                                   
 
GS, TS. Nguyễn Ngọc Anh
 
51
Biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng trong Dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính
 
Vũ Thị Thanh Thủy
 
57
Hình thức xử phạt và biện pháp xử lý hành chính đối với người chưa thành niên trong Dự thảo Luật Xử lý vi phạm hành chính
 
Nguyễn Văn Hoàn
 
63
Các biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính đối với người chưa thành niên
 
Bùi Thị Nam