Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 18(203)/Kỳ 2, tháng 9/2011

 

NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
5
Kiến nghị sửa đổi, bổ sung những nội dung cơ bản của Hiến pháp hiện hành
 
PGS, TS. Nguyễn Thị Hồi
 
8
Phát huy vai trò của Ủy ban Đối ngoại trong việc giám sát các thỏa thuận hợp tác Việt Nam - Lào
 
TS. Ngô Đức Mạnh
 
12
Nghị quyết của Quốc hội là văn bản Luật hay văn bản dưới luật?
 
TS. Phan Trung Hiền
 
18
Vai trò và hoạt động của các tổ chức xã hội trong việc giám sát, bảo vệ môi trường
 
TS. Hoàng Văn Nghĩa
 
BÀN VỀ DỰ ÁN LUẬT
26
Về kiến nghị của Bộ xây dựng liên quan đến giao dịch nhà ở
 
TS. Đỗ Văn Đại
 
32
Khái niệm đại diện và phân loại đại diện trong lĩnh vực thương mại
 
ThS. Hồ Ngọc Hiển
 
CHÍNH SÁCH
40
Giảm thiểu các xung đột lợi ích trong thể chế hiện đại ở Việt Nam
 
PGS, TS. Đặng Văn Thanh
 
THỰC TIỄN PHÁP LUẬT
44
Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu tổng hợp của văn phòng ủy ban nhân dân cấp tỉnh
 
ThS. Phạm Đức Thụ -
ThS. Nguyễn Văn Huê
 
49
Hộ gia đình và trách nhiệm trả nợ của hộ gia đình trong quan hệ tín dụng
 
ThS. Đào Hoàng Thắng
 
KINH NGHIỆM QUỐC TẾ
54
Hoàn thiện pháp luật về vi phạm hành chính từ kinh nghiệm của Liên bang Nga
 
TS. Nguyễn Cảnh Hợp - ThS. Cao Vũ Minh