Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 17(202)/Kỳ 1, tháng 9/2011

 

NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
5
Quy trình sửa đổi, bổ sung hiến pháp và sự lựa chọn cho Việt Nam trong bối cảnh hiện nay
 
PGS, TS. Bùi Xuân Đức
 
13
Quyền sở hữu trí tuệ và quyền tiếp cận dược phẩm dưới góc độ quyền con người
 
PGS, TS. Nguyễn Thanh Tú – TS. Phan Huy Hồng
 
23
Khả năng sử dụng Tòa Trọng tài quốc tế về Luật Biển trong tranh chấp Biển Đông
 
PGS, TS. Nguyễn Hồng Thao
 
BÀN VỀ DỰ ÁN LUẬT
27
Về cách thức tiếp cận và một số nội dung của Dự thảo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật
 
ThS. Đỗ Xuân Lân
 
33
Nâng cao chất lượng kiểm sát việc giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố
 
Đỗ Mạnh Quang
 
CHÍNH SÁCH
38
Những vấn đề cần khắc phục trong giải quyết mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội
 
TS. Bùi Ngọc Thanh
 
THỰC TIỄN PHÁP LUẬT
44
Lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong Luật Thi hành án hình sự
 
GS, TS. Nguyễn Ngọc Anh
 
50
Các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh trong hợp đồng nhượng quyền thương mại
 
ThS. Nguyễn Thị Hồng Vân
 
KINH NGHIỆM QUỐC TẾ
56
Đặc điểm phát triển của hiến pháp ở Đông Á
 
Bùi Ngọc Sơn
 
THÔNG TIN LẬP PHÁP
62
Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 và điều chỉnh Chương trình chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2011