Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 15(200)/Kỳ 1, tháng 8/2011

 

NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
 
5
Xây dựng tiêu chí, phương pháp tổng kết việc thi hành Hiến pháp
 
TS. Hoàng Văn Tú
 
10
Sửa đổi Hiến pháp: hướng tới đề cao trách nhiệm của chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh
 
ThS. Trương Vĩnh Xuân – ThS. Lưu Tiến Minh
 
14
Trung Quốc và chiêu bài sử dụng luật quốc tế trong tranh chấp Biển đông
 
TS. Nguyễn Thị Lan Anh
 
20
Phát triển không gian công cộng để đảm bảo và thúc đẩy quyền con người ở Việt Nam
 
ThS. Nguyễn Linh Giang
 
BÀN VỀ DỰ ÁN LUẬT
 
26
Tố tụng hình sự Việt Nam cần được đổi mới và hoàn thiện theo hướng nào?
 
GS. TSKH. Đào Trí Úc
 
34
Ưu tiên quyền lợi của người nộp thuế khi sửa đổi Luật thuế thu nhập cá nhân
 
TS. Nguyễn Thị Lan Hương
 
CHÍNH SÁCH
38
Quản lý nợ công: thực trạng và các kiến nghị hoàn thiện pháp luật
 
ThS. Trần Vũ Hải
 
THỰC TIỄN PHÁP LUẬT
 
46
Chế tài phạt vi phạm hợp đồng theo Luật thương mại năm 2005
 
ThS. Nguyễn Việt Khoa
 
KINH NGHIỆM QUỐC TẾ
 
52
Pháp luật một số quốc gia về phòng, chống và bồi thường thiệt hại do ô nhiễm dầu trên biển
 
PGS, TS. Nguyễn Bá Diến