Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 13(198)/Kỳ 1, tháng 7/2011

 

NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
5
Lại bàn về nguyên tắc: Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công phân nhiệm giữa ba quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp
 
GS, TS. Nguyễn Đăng Dung
 
9
Bổ sung quy định về quyền miễn trừ trách nhiệm của đại biểu Quốc hội
 
ThS. Hoàng Minh Hiếu
 
16
Cuộc chiến pháp lý mới về "Đường lưỡi bò" ở Biển Đông
 
PGS,TS. Nguyễn Hồng Thao
 
25
Cơ chế đánh giá việc thực thi công ước của Liên hiệp quốc về chống tham nhũng
 
Nguyễn Quốc Văn
 
BÀN VỀ DỰ ÁN LUẬT
34
Hoàn thiện pháp luật về trách nhiệm dân sự trong hợp đồng
 
Trần Việt Anh
 
39
Tiếp tục sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện một số quy định của Luật đất đai năm 2003
 
ThS. Lê Văn Thành
 
CHÍNH SÁCH
43
Hiệu quả từ quỹ tín dụng vi mô và giảm nghèo cho nhóm xã hội yếu thế
 
ThS. Nguyễn Đức Chiện
 
THỰC TIỄN PHÁP LUẬT
48
Hoàn thiện pháp luật về tập đoàn kinh tế
 
PGS,TS. Nguyễn Thế Quyền
 
KINH NGHIỆM QUỐC TẾ
Án lệ ở Úc: lịch sử, khái niệm, nguyên tắc và cơ chế thực hiện
 
ThS. Nguyễn Đức Lam