Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 15 (295)/Kỳ 1, tháng 8/2015

 

NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
3
Việt Nam với Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc và cơ chế rà soát định kỳ phổ quát
 
PGS,TS. Hoàng Văn Nghĩa
 
11
Một số khía cạnh đạo đức và pháp lý về quyền của động vật
 
PGS,TS. Vũ Công Giao –ThS. Nguyễn Minh Tâm
 
19
Bản chất, vai trò của hoạt động thu hồi đất trong điều kiện kinh tế thị trường
 
TS. Lưu Quốc Thái
 
BÀN VỀ DỰ ÁN LUẬT
25
Kiến nghị hoàn thiện các quy định về giao dịch dân sự trong Dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) 
 
PGS,TS. Trần Thị Huệ
 
29
Điều chỉnh hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi và việc sửa đổi Bộ luật Dân sự năm 2005
 
TS. Ngô Quốc Chiến
 
34
Triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 với việc sửa đổi, bổ sung Luật Tố tụng hành chính
 
Lê Việt Sơn
 
39
Góp ý dự thảo Luật đấu giá tài sản
 
ThS. Lê Thị Hương Giang
 
CHÍNH SÁCH
45
Ưu điểm và hạn chế khi áp dụng cơ chế chuyển dịch đất đai tự nguyện  
 
Trần Vang Phủ -
 Trần Thuỵ Quốc Vang
 
THỰC TIỄN PHÁP LUẬT
53
Hoàn thiện pháp luật về kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí
 
ThS. Bùi Đức Hiển
 
KINH NGHIỆM QUỐC TẾ
60
Trung Quốc với công tác phòng, chống tham nhũng  
 
ThS. Trần Thái Hà