Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 23(184)/Kỳ 1, tháng 12/2010

 
Thư của Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội gửi Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
 
TS. Trần Đình Đàn
 
 
KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU LẬP PHÁP
7
Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp 10 năm xây dựng và trưởng thành
 
TS. Phạm Văn Hùng
 
18
Đôi điều đóng góp với Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp
 
Mai Thúc Lân
 
 
19
Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp – chặng đường mười năm
 
Vũ Mão
 
21
Phấn đấu để lại dấu ấn của Tạp chí trong hoạt động lập pháp
 
TS. Vũ Đức Khiển
 
23
Phát huy vai trò hỗ trợ Đại biểu Quốc hội trong việc thực hiện các chức năng của Quốc hội
 
GS, TS. Trần Ngọc Đường
 
24
Tạp chí đã trưởng thành vượt bậc
 
PGS, TS. Phan Trung Lý
 
25
Kết hợp nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng
 
 
PGS,TS. Đinh Ngọc Vượng
 
26
Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp nên có các chuyên mục về Luật quốc tế, quan hệ quốc tế, tranh tụng quốc tế 
 
PGS, TS. Nguyễn Hồng Thao
 
27
Đi đúng hướng, nhưng cần nhắm đến mục tiêu cao hơn, xa hơn
 
PGS,TS. Nguyễn Ngọc Điện
 
28
Hãy giữ vững và phát huy những nét đặc thù của Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp
 
PGS,TS. Nguyễn Minh Đoan
 
29
Những thành tựu to lớn
 
TS. Phạm Tuấn Khải
 
30
Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: diễn đàn trao đổi khoa học rất đáng tin cậy
 
TS. Vũ Văn Nhiêm
 
 
31
Sự nhã nhặn và tôn trọng cộng tác viên: bí quyết thành công của Tạp chí
 
Bùi Ngọc Sơn
 
 
32
Tạp chí nghiên cứu lập pháp là nguồn tài liệu tham khảo, nghiên cứu đáng tin cậy phục vụ hoạt động thẩm tra
 
Nguyễn Hoài Nam
 
 
 
NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
33
Một số vấn đề đặt ra về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của Quốc hội
 
PGS, TS. Bùi Xuân Đức
 
39
Hoàn thiện mô hình tổng thể bộ máy nhà nước đáp ứng nhu cầu của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa
 
PGS, TS. Lê Minh Thông
 
48
Văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ: mô hình từ lý thuyết đến thực tiễn
 
PGS, TS. Đinh Dũng Sỹ
 
BÀN VỀ DỰ ÁN LUẬT
56
Sự cần thiết của việc xây dựng các chế định vật quyền và trái quyền trong Luật Dân sự
 
PGS, TS. Nguyễn Ngọc Điện
 
62
Một số vấn đề về Luật Phòng, chống khủng bố
 
GS, TS. Nguyễn Ngọc Anh
 
66
Một số vấn đề về xây dựng Dự án Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
 
ThS. Nguyễn Phước Thọ
 
CHÍNH SÁCH
71
Đề án 30 và gần 30.000 tỷ đồng tiết kiệm mỗi năm
 
TS. Nguyễn Văn Cường – TS. Nguyễn Triệu Nhiên
 
THỰC TIỄN PHÁP LUẬT
77
Biện pháp khẩn cấp tạm thời trong tố tụng trọng tài
 
PGS, TS. Phạm Duy Nghĩa
 
KINH NGHIỆM QUỐC TẾ
80
Tham khảo pháp luật Liên bang Nga khi xây dựng pháp lệnh về quản lý, sử dụng vũ khí dân dụng, công vụ và đạn
 
Lê Việt Trường