Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 20(181)/Kỳ 2, tháng 10/2010

 

NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
5
Tính pháp quyền của hệ thống pháp luật trong nhà nước pháp quyền
 
PGS, TS. Đinh Ngọc Vượng
 
9
Tính tất yếu của phản biện xã hội trong nhà nước dân chủ
 
TS Nguyễn Quang Hiền
 
17
Chế độ bầu cử - nhìn từ góc độ đồng thuận xã hội và bảo vệ các nhóm xã hội dễ bị tổn thương
 
TS. Vũ Văn Nhiêm
 
BÀN VỀ DỰ ÁN LUẬT
24
Luật bảo vệ người tiêu dùng có nên quy định tổ chức là người tiêu dùng?
 
GS.TS Lê Hồng Hạnh- ThS. Trần Thị Quang Hồng
 
29
Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong giao kết hợp đồng điện tử qua Internet
 
ThS. Trần Văn Biên
 
34
Xác lập và bảo đảm thực hiện quyền sở hữu chứng khoán niêm yết
 
TS. Nguyễn Thị Lan Hương
 
37
Sửa đổi, bổ sung các quy định xử lý vi phạm pháp luật để bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư chứng khoán
 
ThS. Lê Ngọc Thạnh
 
CHÍNH SÁCH
42
Giáo dục pháp luật, giáo dục đạo đức và kỹ năng sống cho trẻ em ở nước ta hiện nay
 
ThS. Lê Thị Phương Nga
 
THỰC TIỄN PHÁP LUẬT
45
Tổ chức hợp lý chính quyền địa phương và điều chỉnh thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật
 
TS. Hoàng Thị Ngân
 
50
Giám sát của hội đồng nhân dân ở nơi thực hiện thí điểm không tổ chức hội đồng nhân dân
 
ThS. Nguyễn Hải Long
 
KINH NGHIỆM QUỐC TẾ
57
Bầu cử Quốc hội ở Hàn Quốc
 
Nguyễn Nhân Tỏ