Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 20 (324)/Kỳ 2, tháng 10/2016

 

NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
3
Cải cách để bảo đảm tính độc lập của thẩm phán, hội thẩm nhân dân 
PGS, TS. Vũ Công Giao – ThS. Nguyễn Minh Tâm
 
 
10
Thu hồi tài sản tham nhũng: quy định trong
Công ước Liên hiệp quốc và pháp luật Việt Nam
ThS. Đỗ Thu Huyền
 
 
19
Trách nhiệm hình sự của pháp nhân trong văn kiện pháp lý quốc tế
ThS. Hoàng Trí Ngọc
 
 
BÀN VỀ DỰ ÁN LUẬT
25
Một số ý kiến về Dự thảo Luật Tín ngưỡng, tôn giáo
GS, TS. Nguyễn Đăng Dung
 
 
31
Phạm vi của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
PGS, TS. Đỗ Văn Đại
 
 
CHÍNH SÁCH
40
Điều tiết và cân bằng lợi ích giữa nhà nước, chủ đầu tư và người dân khi nhà nước thu hồi đất
PGS, TS. Phan Trung Hiền
 
 
THỰC TIỄN PHÁP LUẬT
49
Những điểm mới về hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015
ThS. Phí Thị Thanh Tuyền
 
 
KINH NGHIỆM QUỐC TẾ
56
Pháp luật Liên minh Châu Âu và Việt Nam về khái niệm, tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa và một số đề xuất
ThS. Chu Thị Thanh An